Leenrecht


a/ de wet

Hoofdstuk VI van de auteurswet van 30 juni 1994, onder de titel : ‘Bepalingen inzake openbare uitlening’, voert in artikel 62 een leenrecht in : ‘In geval van uitlening van werken van letterkunde, databanken, fotografische werken of partituren van muziekwerken ... heeft de auteur recht op een vergoeding’.

Artikel 63 van hetzelfde hoofdstuk bepaalt dat de Koning (dus door Koninklijk Besluit) een tarief moet vastleggen van de vergoedingen die moeten worden geïnd en verdeeld door de beheersvennootschappen.

Dit betekent dat indien een boek, tijdschrift, krant, ..., wordt uitgeleend in een bibliotheek de auteur wiens werken daarin opgenomen zijn (foto’s, tekeningen, illustraties, grafisch werk, architectuur, ...) daarvoor een vergoeding moet krijgen; immers, door de uitleningen in de bibliotheek is het zeker dat een aantal exemplaren niet meer worden verkocht, waardoor de auteur een deel van zijn inkomsten misloopt.

Het gaat hier om een bepaling in ons Belgisch recht ingebracht, in uitvoering van een Europese richtlijn.

b/ Een Nieuw Koninklijk Besluit

De Ministerraad heeft uiteindelijk op 30 januari 2004 een KB betreffende het leenrecht goedgekeurd.

Dit besluit regelt het vergoedingsaspect voor de auteurs. Op dergelijk KB wacht men reeds 12 jaar.

Jammer genoeg is dit KB zeer teleurstellend:

-eerst en vooral voorziet dit KB dat deze vergoeding één euro per jaar bedraagt voor volwassenen en 0,50 euro voor minderjarigen

-vervolgens houdt dit KB geen vergoeding in voor de raadpleging ter plekke, dwz in de bibliotheken (zonder dat de werken worden uitgeleend)

-tenslotte voorziet dit KB dat het leenrecht voor audiovisuele en geluidswerken reeds van kracht is na 2 maand in plaats van na 6 maanden, zoals heden voorzien is, dit te rekenen vanaf de eerste verdeling van het werk

Sofam had aan de daartoe bevoegde Minister een bedrag voorgesteld, per jaar, van 5 euro per volwassene en 2,5 euro per kind (zonder rekening te houden met het leenrecht voor audiovisuele en geluidswerken).

In vergelijking met de vergoeding die wordt uitgekeerd in de buurlanden kan men stellen dat het bedrag waarvan sprake is in het nieuwe KB wel degelijk lager is!


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be