Algemene gebruiksvoorwaarden


1. De verantwoordelijke van de website

De uitgever en de verantwoordelijke van deze website is de cvba SOFAM (hierna “SOFAM”), met maatschappelijke zetel in 1050 Brussel, Koninklijke-Prinsstraat 87. SOFAM is ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen onder nummer 312 en in de KBO onder nummer 419.415.330.

Voor alle vragen met betrekking tot deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen per aangetekend schrijven gericht aan het bovenvermelde adres of een e-mail sturen naar het adres: info@sofam.be


2. Aanvaarding van deze voorwaarden

Het bezoek aan de website van SOFAM houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de bezoeker van deze gebruiksvoorwaarden van de cvba SOFAM, van het handvest voor de bescherming van de privacy en van het cookiebeleid in.

Deze 3 documenten kunnen worden geraadpleegd op de website van SOFAM. De bepalingen van het handvest voor de bescherming van de privacy en van het cookiebeleid maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.


3. Beperking van de aansprakelijkheid

Het is de bedoeling van de informatie die op deze website wordt gegeven, om u algemene uitleg te geven over SOFAM en de diensten die zij aanbiedt. Die informatie is niet aangepast aan persoonlijke situaties.

SOFAM doet al het nodige om ervoor te zorgen dat de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld volledig, juist, omvattend en bijgewerkt is. Ondanks die inspanningen kan de informatie die u ter beschikking wordt gesteld fouten bevatten. Indien de informatie die op de website wordt verspreid fouten bevat of indien bepaalde informatie op de website niet beschikbaar is, zal SOFAM alles in het werk stellen om dit recht te zetten. SOFAM kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld.

SOFAM biedt geen enkele garantie voor de goede werking van de website en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor een gebrekkige werking van de website, de tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website of eender welke andere vorm van directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het bezoek aan en het gebruik van de website.

De website kan hypertekstlinks bevatten naar websites of webpagina’s van derden of er indirect naar verwijzen. De aanwezigheid van links naar die websites of webpagina’s houdt geenszins een impliciete goedkeuring van de inhoud van die websites of webpagina’s in. SOFAM kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken van dergelijke websites of webpagina’s, noch voor eventuele schade die kan voortvloeien uit het gebruik ervan.


4. Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud van deze website kan beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan SOFAM of aan derden. Elke reproductie of eender welk gebruik van deze inhoud is verboden behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van SOFAM, tenzij dit niet noodzakelijk is op grond van wettelijke bepalingen (die meer bepaald in boek XI van het Wetboek van Economisch Recht zijn vervat).


5. Varia

Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Wij verzoeken u dan ook om deze regelmatig te raadplegen.

In geval van verschillen tussen de Nederlandstalige en de Franstalige versie van deze algemene voorwaarden (met inbegrip van het handvest voor de bescherming van de privacy en het cookiebeleid), heeft de Franstalige versie voorrang.


6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De website (met inbegrip van de algemene voorwaarden, het handvest voor de bescherming van de privacy en het cookiebeleid) wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschillen zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.