Vennootschappen/vzw's


Ook vennootschappen kunnen vennoot worden bij SOFAM.

Zowel vennootschappen als fysieke personen kunnen lid worden van SOFAM , ten minste inzoverre ze houder zijn van auteursrechten.

Het is trouwens niet ongewoon dat een auteur op bepaald ogenblik beslist zijn activiteiten onder te brengen in een vennootschap. Het spreekt voor zichzelf dat enkel in dat geval SOFAM vennootschappen aanvaardt : zij vertegenwoordigt bijvoorbeeld geen commerciële bedrijven die, in het kader van hun promotie, bepaalde auteursrechten hebben verworven.

Let wel, auteursrechten ontstaan steeds bij een fysieke persoon en kunnen slechts worden overgedragen door een schriftelijke overeenkomst tussen de auteur en de vennootschap.

Bijgevolg zal uw vennootschap slechts lid kunnnen worden van SOFAM indien er een schriftelijk akkoord (een contract) bestaat waardoor U uw auteursrechten overgedraagt aan, of minstens laat beheren door, uw vennootschap.

Dit kan eveneens gebeuren in de statuten (ook genoemd “het maatschappelijk contract”) van uw vennootschap.

Dit is van overwegend belang indien U SOFAM verzoekt een dossier op te starten namens uw vennootschap wegens inbreuk op uw auteursrechten. De tegenpartij zal immers nagenoeg steeds vragen te bewijzen dat de auteursrechten wel degelijk toebehoren aan uw vennootschap.

Bovendien zal, indien gedagvaard wordt namens uw vennootschap en de Rechtbank stelt vast dat de rechten niet contractueel overgedragen zijn, de vordering onontvankelijk verklaren en dus afwijzen !

Kan een VZW aansluiten bij SOFAM?

Voor VZW’s is dit bepaald moeilijk, zoniet onmogelijk, en bovendien zelfs niet eens wenselijk in het belang van de auteur.

Waarom ?

Auteursrechten, zo zegt de wet, ontstaan steeds bij een fysieke persoon en kunnen slechts worden overgedragen door een schriftelijke overeenkomst tussen de auteur en een derde, die zodoende de rechten verkrijgt.

VZW’s, uitzonderingen niet te na gesproken, zijn meestal verenigingen voor fotografen, schilders, beeldhouwers, designers, grafisten, …., die elkaar op regelmatig tijdstip ontmoeten om samen met anderen informatie uit te wisselen, projecten te ontwikkelen, tentoonstellingen te organiseren, infosessies te organiseren, enzovoort.

Wanneer we derhalve spreken over VZW’s gaat het niet om exploitatie, in welke vorm en op welke wijze dan ook, van auteursrechtelijk beschermde werken.

Bijgevolg zal er zeer zelden tussen de VZW en de auteur een schriftelijk akkoord (een contract) bestaan waardoor de auteursrechten overgedragen worden aan de VZW.

De vraag is trouwens of dit wel degelijk in het voordeel zou zijn van de auteurs, leden van de VZW.

De auteur heeft daar in feite geen baat bij.

De VZW’s zijn nagenoeg nooit uitgerust noch zijn zij het juiste instrument om werken van haar leden te exploiteren.

Vandaar dat het aangewezen is dat de auteur, en alleen hij, vennoot wordt van SOFAM .


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be