Depot


Het depot bij SOFAM :

Reglement

Om haar leden de mogelijkheid te bieden te kunnen beschikken over een bewijs vanvaderschap op hun creaties heeft SOFAM een depotsysteem ontwikkeld.

Hoe deponeert u een werk ?

U kunt de werken die u wenst te reproduceren eigenhandig bij ons bezorgen of u kunt ze ons aangetekend opsturen. U stuurt de enveloppe naar SOFAM met duidelijke vermelding van uw naam en adres, en "voor depot" op de enveloppe.

Een van onze beëdigde agenten (artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten) stelt een proces-verbaal op waarbij het depot van uw werk vastgesteld wordt. Binnen de 15 dagen ontvangt u dan een kopie van het proces-verbaal evenals het registratienummer van uw depot als bevestiging dat het wel degelijk geregistreerd werd.

Waarom een depot?

Een depot bij SOFAM geeft een vaste datum aan uw werk. Indien nodig kan dit deanterioriteit van uw werk bewijzen en de tegenpartij zal dan een bewijs van het tegendeel moeten kunnen leveren dat minstens even degelijk is om uw vaderschap te kunnen betwisten.

Wat kan u bij SOFAM deponeren ?

Alle werken van de visuele kunsten, zonder enige beperking, kunnen bij SOFAM gedeponeerd worden. Voor driedimensionele werken vragen wij u om een precieze beschrijving en foto’s toe te voegen.

Moderne technieken laten toe een depot te doen voor meerdere creaties, in één keer; zo is het best mogelijk dat U een aantal van uw creaties bw. op een CD brengt, en dat U ons dan deze CD toezendt.

Wat doet SOFAM met uw depot ?

Na opstelling van het PV bergen wij uw depot, nog steeds ongeopend, op. Derhalve neemt niemand kennis van de inhoud en blijft de inhoud volledig confidentieel. Bij betwisting voor de Rechtbank zenden wij het depot, nog steeds ongeopend, naar de Rechtbank, die kennis zal nemen van de inhoud om op basis daarvan uitspraak te doen over de vraag of de creatie U inderdaad toebehoort, ja dan neen.

Hoelang blijft een depot geldig ?

Een depot blijft 5 jaar geldig. Eens deze periode voorbij is, behoudt SOFAM zich het recht voor om uw depot niet meer te bewaren. Het kan echter verlengd worden voor een nieuwe periode van 5 jaar en dit op eenvoudige vraag van uwentwege via een aangetekende brief voor het verstrijken van de termijn.

Hoeveel kost een depot ?

Het depot kost 18,59 € , BTW inbegrepen. Het depot is enkel voorbehouden voor leden. Wanneer u meerdere cd’s, dvd’s,... ineens deponeert geldt het tarief van € 18,59 per 5.

Verantwoordelijkheid

Het depot garandeert geenszins het originele karakter van het gedeponeerde werk en impliceert geenszins de verantwoordelijkheid van SOFAM in dit verband.


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be