Depot


Waarom een depot?

Een depot geeft een bepaalde datum aan de creatie van uw werk.

Zo nodig kan dit de datum van creatie van uw werk bewijzen, de voortijdigheid van uw werk ten opzichte van dat van een tegenpartij die beweert het werk vóór het uwe te hebben gecreëerd. Registratie kan ook nuttig zijn in geval van een geschil over het auteurschap van uw werk. Dankzij het depot zult u gemakkelijker potentiële klanten, fabrikanten, uitgevers, enz. kunnen benaderen. In geval van een geschil met een ex-werkgever kan uw depot u helpen bewijzen dat uw werk vóór de arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen.

Het depot is een bewijsmiddel en dient niet om auteursrechten toe te kennen.

Depot per post bij SOFAM

U moet ons per aangetekende brief een enveloppe toezenden met kopieën van uw werk dat u wenst te deponeren of een CD/DVD/USB-sleutel met een nauwkeurige beschrijving van uw werk. De enveloppe moet geadresseerd zijn aan SOFAM met de woorden "voor depot", evenals uw naam en adres.

Een van onze beëdigde agenten (overeenkomstig artikel XI 263 van het Wetboek van economisch recht) zal een proces-verbaal opstellen waarin wordt verklaard dat uw werk in bewaring is gegeven. U ontvangt dan dit verslag, het registratienummer van uw depot en de factuur per post of e-mail.

De depot kost €18,59 BTW incl. te betalen op ons rekeningnummer BE69 0019 0362 3178 - GEBABEBB. Als u meerdere cd's, dvd's of USB-sticks wilt deponeren, kost dat 18,59 euro voor maximaal 5 verschillende media.

Deze depot is 5 jaar geldig. Zij kan met nog eens vijf jaar worden verlengd op eenvoudig verzoek bij aangetekend schrijven vóór het verstrijken van de termijn. Doet u dit niet, dan zal SOFAM uw depot (met inbegrip van de toegezonden documenten en materiële ondersteuning) na de periode van 5 jaar niet bewaren.

De indiening per post is voorbehouden aan SOFAM-leden.

Depot online via het platform e-dpo

SOFAM biedt ook een beveiligde online depotdienst via het e-dpo platform, waarmee auteurs hun werken in digitaal formaat kunnen beschermen voor een hernieuwbare periode van 5 jaar.

De e-dpo is een echte "elektronische kluis", gecertificeerd door juridische deskundigen.

Specifieke tarieven en gedetailleerde informatie zijn te vinden op de website www.e-dpo.com

e-dpo is een dienst die wordt beheerd door Scala, in partnerschap met SACD France en het Huis van de Auteurs in Brussel (SACD, SCAM, SOFAM en deAuteurs). Voor vragen over dit online depot kunt u terecht bij de Dienst Onthaal en Repository van het Maison des Auteurs, meer bepaald Annelies De Vos (32 (0)2 551 03 20).

Verantwoordelijkheid

Het depot garandeert niet het "originele" karakter van het gedeponeerde werk en impliceert in dit opzicht geen enkele verantwoordelijkheid van SOFAM.


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be