Belgische tarieven


SOFAM TARIEF kan u HIER downloaden.

Het SOFAM tarief is het resultaat van het dagdagelijks opvolgen van de evoluties en een uitgebreide consultatie van alle betrokken milieus. Het SOFAM-tarief wordt door de Belgische Hoven en Rechtbanken erkend en toegepast als de gepaste referentie aangezien het de gebruiken van het beroep weerspiegelt.

De tarieven bevinden zich hieronder op de site. Er wordt U bovendien uitgelegd welke prijs U kan handhaven voor een specifiek gebruik (zie deel 1 basisrecht) oftewel in geval van een inbreuk (zie deel 2: in geval van inbreuk). Ten slotte kan U (zie deel 3) terugvinden hoe U het SOFAM-tarief dient toe te passen.

Deel 1 : Het basisrecht

Het basisrecht stemt overeen met de waarde van het reproductierecht van een werk of met de waarde van het mededelingsrecht van het werk voor een welbepaald gebruik.

Mits betaling van dit basisrecht, geeft de auteur toestemming aan zijn klant om zijn werk te reproduceren voor het welbepaald gebruik.

Om U in staat te stellen een precies idee te krijgen over het bedrag dat U voor een welbepaald gebruik kan opvorderen verwijzen wij naar deel 3 : « Hoe het tarief toepassen ».

De tarieven die in het SOFAM-tarief worden aangehaald zijn indicatieve minimumprijzen. In functie van werk en reputatie mag de auteur hogere prijzen opeisen.

Wanneer iemand een werk reproduceert zonder daarvoor de toestemming te hebben gevraagd, zal SOFAM behoudens het basisrecht een bijkomende schadevergoeding opeisen. Voor meer inlichtingen verwijzen wij naar deel 2 « in geval van inbreuk .

Deel 2 : In geval van inbreuk

1. Bij reproductie zonder voorafgaande toestemming:

Wanneer het werk zonder voorafgaande toestemming van de auteur en/of zijn rechthebbende wordt gereproduceerd wordt er een schadevergoeding van 200% van het basisrecht met een minimum van 123, 95 EUR per reproductie voorzien.

 1. Bij reproductie zonder naamsvermelding:

Wanneer een werk zonder naamsvermelding van de auteur en/of zijn rechthebbende wordt gereproduceerd, wordt er een schadevergoeding van 100% van het basisrechtmet een minimum van 123,95 EUR per reproductie voorzien

 1. Bij reproductie met verkeerde naamsvermelding:

Wanneer een werk genaamtekend is met een andere naam dan deze van de auteur en/of zijn rechthebbende, wordt er een schadevergoeding van 300% van het basisrechtmet een minimum van 123, 95 EUR per reproductie voorzien.

 1. Bij schending van de integriteit van een werk:

In geval van wijziging van het werk, wordt er een schadevergoeding van 200% van het basisrecht met een minimum van 123, 95 EUR per reproductie voorzien.

 1. Bij beschadiging of verlies van een werk:

Wanneer de gebruiker een werk beschadigt of verliest, wordt er een schadevergoeding van 1.239, 47 EUR per origineel werk et van 247, 89 EUR per duplicaat voorzien.

Deel 3 : Hoe het SOFAM -tarief toepassen?

 • Het Tarief wordt toegepast in functie van de verschillende dragers waarop het werk is gereproduceerd. Deze verschillende dragers worden hernomen in punt A.

 • Eens de drager is thuisgebracht wordt het basisrecht bepaald gebruikmakend van verschillende parameters. Dit kan U terugvinden in punt B.
 • Bijzondere criteria die het basisrecht kunnen beïnvloeden kan U terugvinden in punt C.

A. Dragers :

Sofam onderscheidt 5 categorieën dragers :

 1. Pers : het betreft werken gereproduceerd in persdossiers, in dagbladen, in weekbladen , in maandbladen, …
 2. Uitgave : het betreft werken gereproduceerd in boeken, op postkaarten, in kalenders, op posters, …
 3. Publiciteit : het betreft werken gereproduceerd op textiel, op allerlei soorten verpakkinngen , in brochures, in advertenties, in catalogi, in publicitaire spots, op publicitaire affiches, …
 4. Multi Media : het betreft werken gereproduceerd in films, tijdens de vertoning van dia’s, op televisie, op een video, op een CD rom, op een DVD, op Internet,…
 5. Diverse dragers : het betreft werken gereproduceerd tijdens een tentoonstelling, reproducties van driedimensionele werken…

Eens de drager werd thuisgebracht wordt het basisrecht bepaald in functie van de parameters. Dit wordt uitgelegd in punt B.

B. Parameters :

SOFAM heeft de verschillende parameters vastgesteld. Men bekomt het basisrecht dat kan opgeëist worden na de juiste parameters bepaald te hebben.

Voorbeelden van parameters : de preciese oplage van de publicatie, het maximumformaat van de drager in cm, de duur van de vertoning tijdens een film,…

Voor elk tarief worden zeer precieze parameters in overweging genomen. Het volstaat de pagina die overeenstemt met de drager in kwestie erbij te nemen, en U zal kunnen vaststellen dat de parameters duidelijk werden opgesteld.

Eens de parameters werden thuisgebracht kan men het basisrecht voor een precies gebruik berekenen. Dit basisrecht kan beïnvloed worden door de bijzondere criteria verduidelijkt in punt C.

C. De bijzondere criteria :

Deze criteria beïnvloeden het basisrecht. Ze zijn terug te vinden in het Tarief en worden toegepast in de volgorde waarin ze vermeld zijn. Eens het basisrecht bepaald in functie van het rooster vermindert of vermeerdert U het basisrecht in functie van het eerste criterium. Het bedrag dat hierdoor wordt bekomen wordt op zijn beurt beïnvloed door het tweede criterium,…


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be