Inbreuken


SOFAM kan een PV van een inbreuk opmaken:

In bepaalde gevallen zal het moeilijk zijn voor de auteur om een bewijsstuk van de inbreuk aan SOFAM te bezorgen.

Laat ons als voorbeeld een werk nemen, dat tijdens een tentoonstelling op een televisiescherm aan het publiek wordt medegedeeld.

Voor het vaststellen van inbreuken op het vlak van auteursrechten beschikt SOFAM over een ploeg beëdigde agenten die bewijskrachtige PV’s kunnen opstellen.

De beëdigde agent kan bijgevolg op de plaats waar de inbreuk is gesignaleerd, een PV opmaken.

Deze agenten zijn erkend door het Ministerie bevoegd inzake auteursrechten.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van Sofam bestaat erin een schadevergoeding berekend op basis van het SOFAM tarief op te vorderen bij diegenen die inbreuken op auteursrechtelijk vlak hebben gepleegd.

Welke verschillende soorten inbreuken bestaan er?

 • de reproductie en/of mededeling aan het publiek zonder voorafgaande toestemming
 • de reproductie en/of mededeling aan het publiek zonder naamsvermelding
 • de reproductie en/of mededeling aan het publiek met foutieve naamsvermelding
 • de schending van de integriteit van een werk.

Stel dat één of meerdere van uw werken gebruikt werden in een catalogus, in een boek, op een kalender, in een reclame-advertentie, in een gespecialiseerd tijdschrift, … zonder dat er u voorafgaandelijk toestemming werd gevraagd en/of zonder dat uw naam werd vermeld en/of met een verkeerde naamsvermelding, … Wanneer U dit bemerkt aarzel niet uw dossier aan SOFAM toe te vertrouwen.

Waaruit bestaan de respectievelijke fasen eens u de beslissing heeft genomen een dossier aan SOFAM toe te vertrouwen?

1. U laat ons per briefwisseling de volgende stukken toekomen:

 • een kopie van de inbreuk:

  Zo bezorgt u ons bijvoorbeeld de krant, de kalender, het boek, de verpakkingen, kopies van de webpagina’s, … dragers waarop u de inbreuk geconstateerd heeft.

  Is het voor u onmogelijk ons een drager te bezorgen, dan neemt u van de inbreuk een foto zodoende dat SOFAM een bewijsstuk in handen heeft die zeker en vast nuttig zal zijn in geval van procedure.

  Is het voor u onmogelijk een foto te nemen, dan kunnen de beëdigde agenten van SOFAM de inbreuk constateren.

  Is dit laatste het geval, verwittig hen dan zo snel mogelijk om te vermijden dat de inbreuk verdwijnt.

 • een bewijs van vaderschap van uw werk:

  Opgelet : voor wat de fotografen aangaat, vragen wij niet om ons origineel of dia op te sturen. Daarentegen moet u ons wel kunnen garanderen dat u nog steeds in het bezit bent van de originelen. Bovendien vragen wij u tevens ons een afdruk van de foto’s waarvan u de auteur bent te bezorgen. Wanneer het digitale foto’s betreft, vragen wij u ons deze per e-mail te bezorgen.

  Voor wat de andere visuele kunstenaars aangaat, vragen wij u dat u ons een stuk dat als bewijs van vaderschap kan dienst doen bezorgt, zoals plannen, tekeningen, ….

  Een boek, een tijdschrift, …, die de inbreuk voorafgaat, waarin uw werk met uw naam gereproduceerd wordt kan ons helpen om het vaderschap te bewijzen.

  Wanneer u aarzelt, kan U zich wenden tot de controledienst van SOFAM.

 • Indien u in het verleden, voor die welbepaalde inbreuken, met de tegenpartij een contractuele relatie heeft gehad :
  • Bestelbons met uw algemene voorwaarden
  • Facturen met uw algemene voorwaarden
  • Eventueel lastenboek
  • Elk ander stuk dat werd uitgewisseld tussen uzelf en de partij die de inbreuk op auteursrechtelijk vlak pleegt

 • Ten slotte vragen wij u kennis te nemen van het artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement.

Opgelet: Zolang het dossier niet volledig is kan SOFAM het dossier niet opstarten. Aarzel niet onze « controledienst » te contacteren om meer .

2. Van zodra het dossier volledig is, richten wij ons tot de tegenpartij en vorderen wij een vergoeding op basis van het SOFAMtarief.

 • In eerste instantie pogen wij een minnelijke schikking te bekomen. Twee gespecialiseerde juristen, in dienst bij SOFAM, doen de onderhandelingen. Deze manier van werken is meestal succesvol.

 • Indien de onderhandelingen niet leiden tot een behoorlijk akkoord (in overeenstemming met de gebruiken), bestuderen we met de benadeelde auteur de voor- en nadelen van een eventuele dagvaarding van de tegenpartij. Desgevallend zal het dossier aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd die zal beslissen of en in welke mate zij de kosten van een juridische procedure zal dragen.

 • SOFAM is tevens bereid om een principiële juridische procedure te starten wanneer een gebruiker inbreuk heeft gepleegd op de rechten van een groot aantal auteurs, leden van SOFAM. Deze manier van werken draagt bij tot de ontwikkeling, erkenning en versterking van de auteursrechten in het domein van de visuele kunsten

3. Zodra de tegenpartij ons betaald heeft, sturen wij u een afrekening toe met het detail van de geïnde bedragen en de gemaakte kosten.

 • Het saldo wordt u binnen de kortste keren uitbetaald.
 • U beslist zelf wanneer dient opgetreden te worden en u blijft derhalve zelf de eerste beheerder van uw Rechten. SOFAM treedt enkel op wanneer u dat zelf wil.

Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be