Doelstellingen


De hoofddoelstelling van SOFAM bestaat erin de belangen van haar leden te verdedigen en de auteursrechten die hen toekomen, te innen. Deze doelstellingen worden als volgt gerealiseerd:

 • Innen en verdelen van Primaire rechten : reproductierechten (bv : voor gebruik van de werken op papier) en rechten met betrekking tot mededeling aan het publiek (bw. : voor gebruik van de beelden op televisie), hetzij
  • door de contracten die Sofam afsluit
  • door licenties te verlenen
  • bij inbreuken, door middel van een minnelijke schikking of procedures bij de Rechtbanken
  • indien U dit wenst, door voor U al uw rechten te factureren en te zorgen voor de inning
 • Innen en verdeling van Collectieve rechten : reprografie (fotokopie),kabelrechten, privé-kopie, leenrecht
 • Opvolging en inning van de Volgrechten
 • Beëdigde personen in dienst bij Sofam kunnen een depot ontvangen waardoor U uw werken nog beter kan beschermen
 • Juridisch advies en modelcontracten en – documenten
 • Tweemaandelijkse nieuwsbrief, Sofam-news, met interessant nieuws, vonnissen, ..., alsook bekendmaking en promotie van de leden
 • Tweejaarlijkse uitgave van het SOFAM-Tarief erkend door de Rechtbanken
 • Opvolgen van de moderne ontwikkelingen, zoals auteursrechten en Internet
 • Systematische en permanente controle op inbreuken: zowel papieren uitgaven (boeken, kranten, affiches, leaflets,...) als wat er op televisie, Internet, enzovoort, verschijnt

Op deze manier waarborgt Sofam over gans de lijn een professionele en pro-actieve verdediging van uw rechten.