Algemene vergaderingen 2024


De bijzondere en gewone algemene vergaderingen zullen dit jaar plaatsvinden op dinsdag 21 mei 2024.
De bijzondere algemene vergadering zal doorgaan om 18u00, de gewone algemene vergadering volgt om 19u30, op onze zetel te Koninklijke Prinsstraat 87, 1050 Brussel.

Bijzondere algemene vergadering, 21 mei 2024 om 18u00

Dagorde:

 1. Besluit tot wijziging van de artikelen 19, 20, 22 en 26 van de statuten – Herziening van de statuten
 2. Bevoegdheden

Gewone algemene vergadering, 21 mei 2024 om 19u30

Dagorde:

 1. Samenstelling van het bureau
 2. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 15 mei 2023
 3. Jaarrekening en beheersverslag van het bestuursorgaan voor het jaar 2023
  1. Verslag van de commissaris over het jaar 2023
  2. Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening afgesloten per 31.12.2023
 4. Kennisname van de individuele verklaringen van de bestuurders inzake belangenconflicten voor het boekjaar 2023
 5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2023
 6. Verkiezing van de bestuurders
 7. Vernieuwing van het mandaat van commissaris
 8. Goedkeuring van de wijziging van artikel 21 van het reglement van inwendige orde
 9. Goedkeuring van de wijzigingen aan het algemeen beleid :
  1. Algemeen beleid betreffende de inhoudingen op de rechteninkomsten of inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten
  2. Algemeen beleid van de niet-verdeelbare bedragen
 10. Verdeling van de rechten
  1. Goedkeuring van de verdelingen 2023
  2. Kennisname van het verdelingsreglement van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik van werken van grafische, beeldende en fotografische kunst (CALP)
  3. Kennisname van het verdelingsreglement van de vergoeding voor het gebruik van werken in het onderwijs en in het wetenschappelijk onderzoek
 11. Toewijzing van een percentage van de geïnde rechten aan sociale, culturele of educatieve doeleinden
 12. Variapunten

Deelname aan de algemene vergaderingen

Als vennoot kan je deelnemen aan algemene vergaderingen door persoonlijk aanwezig te zijn of door een volmacht te verlenen aan een vennoot of aan de directeur zaakvoerder. Je wordt uitgenodigd om ons te laten weten wat je verkiest door het online inschrijvingsformulier in te vullen vóór 15 mei 2024. Wij hebben je de link naar dit formulier per e-mail toegestuurd. Als je deze e-mail niet hebt ontvangen, neem dan contact met ons op.
Bezorg ons de volmachten voor de algemene vergaderingen ook vóór 15 mei 2024.

Vervroegd stemmen op afstand

Je kan ook op afstand stemmen vóór de algemene vergaderingen, via het formulier voor vervroegd stemmen dat beschikbaar is op onze website. Je kan het formulier vóór 15 mei 2024 per post opsturen naar de zetel van SOFAM of per e-mail aan info@sofam.be. Dit formulier moet voorzien zijn van uw handgeschreven handtekening of een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

Formulieren waarop noch de betekenis van een stem, noch een onthouding is aangegeven, zijn ongeldig. Indien een voorgesteld besluit waarover een stem is uitgebracht, tijdens een algemene vergadering wordt gewijzigd, wordt de van op afstand uitgebrachte stem niet in aanmerking genomen.

Een vennoot die per brief of elektronisch een stem heeft uitgebracht, kan voor de op afstand uitgebrachte stem niet meer kiezen voor een andere manier om aan de vergadering deel te nemen.

Beschikbare documenten

De oproeping, de volmachtformulieren, de formulieren voor stemmen op afstand, het jaarverslag, de voorstellen van besluit, de voorgestelde wijzigingen aan de statuten en het reglement van inwendige orde, zijn hier beschikbaar:

Het recht om vragen te stellen

Vennoten kunnen schriftelijk vragen opsturen over de agendapunten. Dergelijke vragen moeten uiterlijk op 15 mei 2024 aan SOFAM bezorgd worden per e-mail aan info@sofam.be.

De vragen zullen beantwoord worden voor zover zij betrekking hebben op de agendapunten van de algemene vergaderingen en voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij de belangen van SOFAM kan schaden.