Gewone algemene vergadering 2023


De gewone algemene vergdering zal gehouden worden op maandag 15 mei 2023 om 18u met ontvangst vanaf 17u30, op onze zetel in het Europees Huis van de Auteurs, Koninklijke Prinsstraat 87, 1050 Brussel.

Agenda

 1. Samenstelling van het bureau
 2. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 27 juni 2022
 3. Jaarrekening voor het jaar 2022 en beheersverslag van het bestuursorgaan
  • Verslag van de commissaris over het jaar 2022
  • Goedkeuring van balans en resultatenrekening per 31.12.2022
 4. Kennisname van de individuele verklaring van de bestuurders inzake belangenconflicten over boekjaar 2022
 5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het jaar 2022
 6. Ontslag en verkiezing van bestuurders
 7. Toewijzing van een percentage van de geïnde rechten aan sociale, culturele of educatieve doeleinden.
 8. Verdeling niet-verdeelbare rechten (artikel XI 254 WER)
 9. Varia

Uw deelname aan de algemene vergadering

U kunt als vennoot deelnemen aan de algemene vergadering door hetzij persoonlijk aanwezig te zijn, hetzij door een volmacht te geven aan een aanwezige vennoot. De wens tot deelname dient uiterlijk op 10 mei 2023 bij SOFAM toe te komen, door het online antwoordformulier in te vullen. We stuurden de link naar het deelnemingsformulier naar alle vennoten per email. Indien u die niet ontvangen hebt, gelieve ons te contacteren.

Beschikbare documenten

De oproeping, het volmacht formulier, het jaarverslag, de resoluties, zullen vanaf 3 mei ter beschikking zijn onderaan op deze pagina.

Het recht om vragen te stellen

De vennoten kunnen schriftelijk vragen indienen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen dienen uiterlijk tegen 10 mei 2023 bij SOFAM toe te komen, per e-mail op het adres info@sofam.be.De vragen zullen beantwoord worden voor zover zij betrekking hebben op de punten op de agenda van de vergadering en voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat ze nadelig zou zijn voor de belangen van SOFAM.