Gewone Algemene Vergadering 2022


De gewone algemene vergdering zal gehouden worden op maandag 27 juni om 18 u, op onze zetel, Koninklijke Prinsstraat 87 te 1050 Brussel.

Agenda

 1. Samenstelling van het bureau
 2. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 9 juni 2021
 3. Jaarrekening voor het jaar 2021 en beheersverslag van het bestuursorgaan
  • Verslag van de commissaris over het jaar 2021
  • Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening per 31.12.2021
 4. Kennisname van de individuele verklaring van de bestuurders inzake belangenconflicten over boekjaar 2021
 5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het jaar 2021
 6. Ontslag en verkiezing van bestuurders
 7. Toewijzing van een percentage van de geïnde rechten aan sociale, culturele of educatieve doeleinden.
 8. Varia

Deelname aan de gewone algemene vergadering

De vennoten kunnen deelnemen aan de algemene vergadering door hetzij persoonlijk aanwezig te zijn, hetzij door een volmacht te geven aan een aanwezige vennoot.

De wens tot deelname moet uiterlijk op 20 juni 2021 bij SOFAM toekomen, door een online antwoordformulier in te vullen. Alle vennoten hebben per mail de link naar het deelnemingsformulier ontvangen. Indien u de link niet hebt ontvangen, gelieve ons dan te contacteren.

Beschikbare documenten

De oproeping, het volmacht formulier, het jaarverslag, de resoluties, zullen weldra ter beschikking zijn onderaan op deze pagina.

Het recht om vragen te stellen

De vennoten kunnen schriftelijk vragen indienen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen dienen uiterlijk tegen 20 juni 2022 bij SOFAM toe te komen, per e-mail op het adres info@sofam.be.

De vragen zullen beantwoord worden voor zover zij betrekking hebben op de punten op de agenda van de vergadering en voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat ze nadelig zou zijn voor de belangen van SOFAM