Gewone Algemene Vergadering 2021


Rekening houdend met de Covid-19 pandemie, heeft de raad van bestuur de volgende beslissingen genomen:

 1. De buitengewone en gewone algemene vergaderingen zullen digitaal plaatsvinden.
 2. Om deze in goede omstandigheden te kunnen organiseren, heeft de raad van bestuur besloten de gewone algemene vergadering te verdagen naar 9 juni overeenkomstig artikel 41 van de statuten.

De gewone algemene vergadering van SOFAM, zal gehouden worden op woensdag 9 juni 2021 om 17u30 , na de buitengewone algemene vergadering die begint om 15u.

Agenda

 1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 18 mei 2020
 2. Beheersverslag van de raad van bestuur voor het jaar 2020
  • Kennisname van het verslag van de commissaris over het jaar 2020
  • Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening per 31.12.2020
 3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het jaar 2020
 4. Ontslag en verkiezing van bestuurders
 5. Hernieuwing van mandaat van de commissaris
 6. Toewijzing van een percentage van de geïnde rechten aan sociale, culturele of educatieve doeleinden (art. XI 258 WER)
 7. Varia

Deelname

De vennoten zullen niet fysiek kunnen deelnemen aan de algemene vergaderingen maar zullen eraan kunnen deelnemen en hun rechten uitoefenen hetzij door vóór de algemene vergadering op afstand elektronisch te stemmen, hetzij door digitaal deel te nemen en tijdens de algemene vergaderingen te stemmen, hetzij door bij volmacht te stemmen.

De wens tot deelname moet uiterlijk op 30 mei 2021 bij SOFAM toekomen, door een online antwoordformulier vóór 30 mei in te vullen. Alle vennoten hebben per mail de link naar het deelnemingsformulier ontvangen. Indien u de link niet hebt ontvangen, gelieve ons dan te contacteren.

Beschikbare documenten

De oproeping, het volmacht formulier, het jaarverslag, de voorstellen van de statuten en van het reglement van inwendige orde zijn beschikbaar onderaan deze pagina.

Het recht om vragen te stellen

De vennoten kunnen schriftelijk vragen indienen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen dienen uiterlijk tegen 30 mei 2021 bij SOFAM toe te komen, per e-mail op het adres info@sofam.be.

De vragen zullen beantwoord worden voor zover zij betrekking hebben op de onderwerpen op de agenda van de vergadering en voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat ze nadelig zou zijn voor de belangen van SOFAM.