Algemene Vergadering 2020


Gewone Algemene Vergadering van 18 mei 2020

Rekening houdend met de Covid-19 pandemie, met de maatregelen en aanbevelingen van de overheden, en met de bepalingen van het Koninklijk besluit (nr. 4) van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, heeft de raad van bestuur van SOFAM het volgende beslist:

 1. De vennoten kunnen hun aanwezigheids- en stemrecht enkel uitoefenen door een volmacht met steminstructies te geven aan de directeur-zaakvoerder Marie Gybels (door de juiste vakjes aan te kruisen in het volmacht formulier).
 2. De vennoten kunnen hun vraagrecht enkel uitoefenen door middel van schriftelijke vragen.
 3. De leden van het bureau zullen met de gevolmachtigde en de commissaris hun taken met betrekking tot de algemene vergadering vervullen door middel van een telefonische conferentie.
 4. Als gevolg van deze drie beslissingen zullen er op 18 mei 2020 geen vennoten, bestuurders of andere personen (waaronder de gevolmachtigde) fysiek aanwezig zijn.

Agenda van de vergadering

 1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 20 mei 2019
 2. Beheersverslag van de raad van bestuur voor het jaar 2019
  • Kennisname van het verslag van de commissaris over het jaar 2019
  • Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening per 31.12.2019
 3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het jaar 2019
 4. Ontslag en verkiezing van bestuurders
 5. Algemeen beleid (artikel XI 248/ 6 WER) - goedkeuring:
  • Algemeen beleid inzake de belegging van rechteninkomsten of inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten, in overeenstemming met artikel XI.250 WER;
  • Algemeen beleid inzake de bedragen ingehouden op rechteninkomsten of inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten;
 6. Toewijzing van een percentage van de geïnde rechten aan sociale, culturele of educatieve doeleinden (art. XI 258 WER)
 7. Diverse vragen

Deelname

De vennoten die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering dienen een volmacht formulier in te vullen (met steminstructies aan de directeur zaakvoerder Marie Gybels). Het ingevulde volmacht formulier moet uiterlijk op donderdag 14 mei 2020 bij de SOFAM toekomen.

De deelname door verlening van een volmacht gebeurd via een digitaal formulier. Alle leden hebben de hyperlink naar dat formulier via email ontvangen. Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met ons .

Indien u in de onmogelijkheid verkeerd om het formulier digitaal in te vullen kan u het formulier hier ook in PDF formaat downloaden.  Het ingevulde formulier mag verzonden worden met alle mogelijk middelen, zoals per e-mail op het adres info@sofam.be met een gescande of gefotografeerde kopie van de ingevulde en ondertekende volmacht.

Het recht om vragen te stellen

De vennoten kunnen schriftelijk vragen indienen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen dienen uiterlijk tegen donderdag 14 mei 2020 bij SOFAM toe te komen, per e-mail op het adres info@sofam.be.

Uiterlijk op de dag van de algemene vergadering zal SOFAM de antwoorden op de tijdig ingediende schriftelijke vragen bekend maken via deze website. De vragen zullen beantwoord worden voor zover zij betrekking hebben op de onderwerpen op de agenda van de vergadering en voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat ze nadelig zou zijn voor de belangen van SOFAM.

Beschikbare documenten

Alle relevante documenten zijn hieronder op deze pagina beschikbaar. U kan ze elk afzonderlijk downloaden of alle documenten tegelijk, verzameld in een .zip formaat.

U vindt hier de brochure van SOFAM’s artistieke, educatieve en solidaire acties van 2019.