Buitengewone Algemene Vergadering 2021


Rekening houdend met de Covid-19 pandemie, heeft de raad van bestuur de volgende beslissingen genomen:

 1. De buitengewone en gewone algemene vergaderingen zullen digitaal plaatsvinden.
 2. Om deze in goede omstandigheden te kunnen organiseren, heeft de raad van bestuur besloten de gewone algemene vergadering te verdagen naar 9 juni overeenkomstig artikel 41 van de statuten.

De buitengewone algemene vergadering van SOFAM, zal gehouden worden op woensdag 9 juni 2021 om 15 u, gevolgd door de gewone algemene vergadering om 17u30.

De buitengewone algemene vergadering heeft als voorwerp de aanneming van nieuwe gecoördineerde statuten en van een nieuw reglement van inwendige orde van de vennootschap.

Agenda

 1. Vastelling van de aanpassing van rechtsvorm in een coöperatieve vennootschap en van het kapitaal
 2. Aanpassing van de statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen
 3. Wijzing van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden aanneming nieuwe statuten
  1. Verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 6:86 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
  2. Wijzing van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden en wijziging van het desbetreffende artikel dienovereenkomstig als volgt:

   « Artikel 3 – Voorwerp, doel, finaliteit of de waarden De vennootschap heeft tot doel het statuut en de rechten van de auteurs te promoten en te verdedigen.

   De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor zichzelf, voor haar vennoten en voor derden of in samenwerking met derden: de exploitatie, het bestuur en het beheer, in de ruimste zin, van auteursrechten van welke aard ook die voortvloeien uit de intellectuele activiteit en de creatieve uitdrukking van haar vennoten, via tekst, woord en visuele of audiovisuele realisaties onder grafische, plastische, stilstaande of bewegende fotografische vorm, en alle naburige rechten.

   Zij zal waken over het beheer, in alle landen, van alle rechten die betrekking hebben op de reproductie en de bekendmaking van de werken van haar vennoten en opdrachtgevers, en meer bepaald wat betreft de inning en de verdeling van de vergoedingen die voortvloeien uit deze rechten, zowel individueel als collectief met inbegrip van de wettelijke licenties.

   Zij zal tevens waken over: de bescherming, met name voor de gerechten, van de materiële en morele belangen van de auteurs van stilstaande of bewegende fotografische, grafische en plastische beelden, alsook van de belangen van al haar vennoten en hun rechthebbenden; de actie strekkende tot het bekomen van wetgevende en reglementaire hervormingen, alsook economische maatregelen die de eerbiediging van de auteursrechten en van de artistieke eigendom moeten waarborgen; de bescherming en instandhouding van het grafisch, plastisch, fotografisch en cinematografisch patrimonium, gemeen goed van de ontwerpers in het bijzonder en van de gemeenschap in het algemeen.

   In het algemeen zal zij alle handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel.

   Zij kan belangen nemen in een bedrijf, onderneming of vennootschap met een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant doel dat van aard is rechtstreeks of onrechtstreeks haar belangen, die van haar vennoten of opdrachtgevers en van zustervennootschappen d.w.z. de vennootschappen waarmee zij vertegenwoordigingsovereenkomsten heeft afgesloten, te behartigen.

   Zij waakt tevens over de bescherming van de creaties door toepassing te maken van de van kracht zijnde wetgeving, met name voor de rechtbanken en dit zowel voor de gewone als voor de administratieve gerechten. »
 4. Andere wijzigingen
  1. Wijzigingen betreffende de voorwaarden tot toetreding als vennoot en wijziging van de desbetreffende artikelen dienovereenkomstig,
  2. Wijzigingen betreffende de overdracht van aandelen en wijziging van de desbetreffende artikelen dienovereenkomstig,
  3. Wijzigingen betreffende het bestuursorgaan en wijziging van de desbetreffende artikelen dienovereenkomstig,
  4. Wijzigingen betreffende het ontslag, de uitsluiting en het verlies van de kwaliteit van vennoot en wijziging van de desbetreffende artikelen dienovereenkomstig,
  5. Wijzigingen betreffende de algemene vergadering en wijziging van de desbetreffende artikelen dienovereenkomstig.
  6. Rekening houdend met de vorige punten van de agenda, aanneming van nieuwe gecoördineerde statuten
 5. Bevestiging van het bestuursorgaan
 6. Bevestiging van de zetel
 7. Aanneming en goedkeuring van een nieuw reglement van inwendige orde
 8. Machten
  • Aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen.
  • Aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijzigingen in het kader van de statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
  • Aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad.

Deelname

De vennoten zullen niet fysiek kunnen deelnemen aan de algemene vergaderingen maar zullen eraan kunnen deelnemen en hun rechten uitoefenen hetzij door vóór de algemene vergadering op afstand elektronisch te stemmen, hetzij door digitaal deel te nemen en tijdens de algemene vergaderingen te stemmen, hetzij door bij volmacht te stemmen.

De wens tot deelname moet uiterlijk op 31 mei 2021 bij SOFAM toekomen, via een online antwoordformulier. Alle vennoten hebben per mail de link naar het deelnemingsformulier ontvangen. Indien u de link niet hebt ontvangen, gelieve ons dan te contacteren.

Beschikbare documenten

De oproeping, het volmacht formulier, het jaarverslag, de voorstellen van de statuten en van het reglement van inwendige orde zullen weldra beschikbaar onderaan deze pagina.

Het recht om vragen te stellen

De vennoten kunnen schriftelijk vragen indienen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen dienen uiterlijk tegen 31 mei 2021 bij SOFAM toe te komen, per e-mail op het adres info@sofam.be.

De vragen zullen beantwoord worden voor zover zij betrekking hebben op de onderwerpen op de agenda van de vergadering en voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat ze nadelig zou zijn voor de belangen van SOFAM.